Profesjonalna Asystentka Zarządu – jak prowadzić biuro i być najlepszym? (2 dni, wersja rozszerzona)

ZOBACZ DOSTĘPNE TERMINY

CZAS TRWANIA: 2 dni, 9.00-16.00
CENA: 1590 zł + VAT
MIEJSCE: Warszawa (Centrum)

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z pracą w biurze, chcesz awansować i poszerzać horyzonty, to szkolenie spełni Twoje oczekiwania.

DZIEŃ I
KOMPETENCJE, PREDYSPOZYCJE I UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁCZESNEJ ASYSTENTKI

 • Jakie są oczekiwania pracodawców wobec współczesnej asystentki? Profil zawodowy oraz cechy osobowości na podstawie analizy ofert pracy.

PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACJI SPOTKAŃ I NARAD

 • Jak stać się profesjonalnym organizatorem? Cztery etapy organizacji spotkań.
 • Jak kontrolować potencjalne ryzyka?  Najczęściej popełnianie błędy w komunikacji z uczestnikami spotkania.
 • Wysyłanie zaproszeń, zbieranie potwierdzeń. Etykieta w korespondencji mailowej, dobre praktyki.
 • Jak usprawnić organizację spotkania? Podstawowe zasady optymalizacji procesu.
 • Przygotowanie materiałów na spotkanie.
 • Standardy obsługi gości.

ZAGADNIENIA PRAWA HANDLOWEGO W PRACY ASYSTENTKI

Uprawnienia organów spółki, tryb powoływania, zakres decyzyjności

 • Jak korzystać z Kodeksu spółek handlowych w codziennej pracy? Analiza zapisów dotyczących powstania spółki, organów spółki oraz zgromadzenia wspólników – praca z tekstem kodeksu.
 • Kompetencje i uprawnienia Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce kapitałowej.
 • Prawo Zarządu do reprezentowania spółki a zgody korporacyjne (analiza przykładowych zapisów z umów spółek).
 • W jakich sytuacjach wymagane są zgody korporacyjne i na czym polegają? Jaki mają związek z odpowiedzialnością Zarządu i działalnością biznesową spółki?
 • Tryb powoływania Rady Nadzorczej – podobieństwa i różnice w spółce z o.o. i akcyjnej.
 • Powołanie i odwołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej (wpis deklaratoryjny i konstytutywny, czyli od kiedy obowiązują zmiany).

Tekst jednolity umowy spółki

 • Tekst jednolity umowy spółki/statutu i jego znaczenie w kontakcie z instytucjami finansowymi, publicznymi oraz inwestorami. W jakich sytuacjach będzie potrzebny?
 • Dlaczego wspólnicy zmieniają tekst umowy spółki/statut?
 • Tryb wprowadzenia zmian w umowie spółki. Dokumentacja, która powinna trafić do biura Zarządu w wyniku dokonanych zmian oraz obowiązki aktualizacyjne ciążące na spółce.
 • Jak stworzyć tekst jednolity lub odszukać go w dokumentacji firmowej? Zasady udostępniania podmiotom trzecim.

Podstawowe dokumenty rejestrowe i korporacyjne spółek kapitałowych.

 • Jakie dokumenty powinny znajdować się w biurze Zarządu?
 • Obowiązki wynikające z ksh oraz z umowy spółki w zakresie sporządzania protokołów i uchwał organów. Praca z tekstem kodeksu.
 • Dobre praktyki ewidencjonowania uchwał organów.

Krajowy Rejestr Sądowy i jego rola

 • Jakie dane należy aktualizować w Krajowym Rejestrze Sądowy?
 • Omówienie odpisu aktualnego z KRS.
 • Do czego przyda się odpis pełny z KRS i jakie dane zawiera?
 • Konsekwencje uchybień.
 • Jak się bronić przed stereotypami? Ważność elektronicznych odpisów i wydruków pobranych z ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych, art. 4 a ustawy o KRS.
 • Tryb nadawania numeru NIP i REGON po nowelizacji ustawy o KRS. Zasady wydawania potwierdzeń o nadanych numerach.

DZIEŃ II

EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTÓW I ZASADY TWORZENIA REJESTRÓW

 • Co to jest rejestr? Podstawowe funkcje.
 • System dziennikowy i bezdziennikowy – cechy i zastosowanie na przykładzie rejestrów korespondencji, akt pracowniczych i dokumentacji sądowej.
 • Dlaczego warto porządkować dokumenty? Omówienie dobrych praktyk inwentaryzacji dokumentów.
 • Rola rejestrów a efektywne wykorzystanie zbiorów dokumentacji. Jak ułatwiać użytkownikom dostęp do dokumentów? Dobre praktyki tworzenia rejestrów – aspekt informacyjny i komunikacyjny.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 • Rola zakupów w organizacji. Funkcja operacyjna i strategiczna.
 • Co najbardziej interesuje zarządzających? Mierniki działalności zakupowej.
 • Przygotowanie zapytania ofertowego – jakie niezbędne informacje powinno zawierać?
 • Opracowanie podsumowania ofert – sposoby analizy zebranych danych, sporządzenie rekomendacji.
 • Kluczowe elementy umowy w praktyce – najczęściej spotykane błędy i ich konsekwencje.
 • Jak nie wpaść w pułapkę pozornych oszczędności? Optymalizacja kosztów – przeszkody i czynniki gwarantujące powodzenie.

ZASADY SPORZĄDZANIA PISM I DOKUMENTÓW FIRMOWYCH

 • Na czym polega funkcja informacyjna i komunikacyjna pisma? Dokument jako narzędzie komunikacji.
 • Kluczowe elementy pisma/notatki – jak je wykorzystać, aby stworzyć efektywną i komunikacyjnie wartościową wypowiedz?
 • Zasady kompozycji notatki (piramida kompozycyjna, zabiegi techniczne wzmacniające siłę przekazu.
 • Czym różni się język pisany od mówionego? Podstawowe zakłócenia stylistyczne, przykłady błędów.
 • Cechy stylu informacyjnego.
 • Na czym polega selekcja informacji? Zasada równości i obiektywizmu.
 • Przygotowanie pisma/notatki krok po kroku. Ćwiczenia redakcyjne.

PROFIL UCZESTNIKÓW:
asystentki, osoby prowadzące biuro, pracownicy biura Zarządu, studenci

NAUCZYSZ SIĘ:

 • jak profesjonalnie zorganizować spotkanie firmowe
 • jakie akty prawne regulują działanie spółek kapitałowych
 • jak posługiwać się dokumentacją organów spółki
 • jak czytać umowę spółki i statut
 • jakie dane podlegają obowiązkowi aktualizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • jak zbierać oferty i przygotować podsumowanie dla przełożonego
 • jak prowadzić rejestr dokumentacji
 • jak przygotować pismo i inne dokumenty firmowe

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:

 • wykład
 • dyskusja
 • warsztaty (analiza case study)

W CENĘ WLICZONO:

 • materiały szkoleniowe
 • lunch i przerwy kawowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • porady on-line po zakończeniu szkolenia