Zasady wypełniania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego (warsztat)

ZOBACZ DOSTĘPNE TERMINY

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 9.00-16.30
CENA: 990 zł + VAT
MIEJSCE: Warszawa (Centrum)

Szkolenie jest dostępne w formule treningu indywidualnego (termin i miejsce do uzgodnienia).

Trudności w Krajowym Rejestrze Sądowym są bolączką wielu firm. Zapraszamy na warsztaty, podczas których poznasz podstawowe zasady wypełniania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, samodzielnie przygotujesz wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców oraz dowiesz się, co zrobić w przypadku wezwania do uzupełnienia braków lub zwrotu wniosku.

Szkolenie ma formułę warsztatów, analizujemy pisma sądowe i wypełniamy formularze krok po kroku. Przychodząc na szkolenie, zyskasz wiedzę i sprawność niezbędną przy sporządzaniu dokumentacji na potrzeby Krajowego Rejestru Sądowego.

Na szkoleniu analizujemy wnioski składane przez spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna).

PROGRAM SZKOLENIA:

Co warto wiedzieć o Krajowym Rejestrze Sądowym?

 • Jakie akty prawne regulują funkcjonowanie rejestru?
 • Rodzaje rejestrów prowadzonych przez Krajowy Rejestr Sądowy.
 • Jakie dokumenty zawierają akta spółek wpisanych do rejestru?
 • W jakim celu powstał rejestr przedsiębiorców? Podstawowe funkcje i wynikające z nich obowiązki spółek kapitałowych.
 • Elektroniczna baza rejestru przedsiębiorców, posługiwanie się wydrukiem elektronicznym, odpisem aktualnym i pełnym w obrocie gospodarczym.
 • Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym (które weszły w życie 1 grudnia 2014 roku oraz 15 stycznia 2015 roku). Nowe obowiązki spółek  wpisanych do rejestru. Projekty kolejnych zmian i ich zakres.

Aktualizacja danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

 • Jakie dane  podlegają obowiązkowi aktualizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym? Zakres oraz sposób prezentacji danych w rejestrze.
 • Analiza odpisu aktualnego i pełnego – podstawowe różnice w zawartości odpisów, tryb uzyskiwania oraz przydatność w codziennej pracy.
 • Dlaczego należy aktualizować dane w rejestrze przedsiębiorców? Na czym polega zasada domniemania prawdziwości danych?
 • Konsekwencje uchybień – odpowiedzialność Zarządu i wspólników za wyrządzoną szkodę, przykłady uchybień i ich skutki, grzywna a postępowanie przymuszające.
 • W jakich przypadkach sąd rejestrowy dokona zmiany danych przedsiębiorcy z urzędu? Co to są dane istotne, jak uprawdopodobnić ich niezgodność ze stanem faktycznym.
 • Błędy i sprostowania we wpisach – obowiązek przedsiębiorcy do niezwłocznego powiadomienia sądu rejestrowego o błędach w rejestrze, przykłady pomyłek, zasady sporządzania pisma o sprostowanie, jego zawartość, konstrukcja, obowiązujące terminy.
 • Opłaty sądowe za wpis spółki do rejestru, zmianę danych przedsiębiorcy, wykreślenie z rejestru, złożenie sprawozdań. Wpisy wolne od opłat. Wniosek o zwolnienie z opłaty sądowej.
 • Kto podszywa się pod rejestr przedsiębiorców? Przykłady pism wysyłanych przez oszustów i ostrzeżenia Ministerstwa Finansów.

Jak prawidłowo przygotować wniosek?

 • Podstawowe zasady przygotowania wniosków – rodzaje formularzy urzędowych i ich zastosowanie, instrukcje objaśnienia znajdujące się na formularzach.
 • Wzór podpisu – zgodność podpisu ze złożonym wzorem, osoby upoważnione do podpisania wniosku, kim jest pełnomocnik procesowy.
 • Przygotowanie załączników do wniosków – wymogi wynikające z Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym na przykładach.

Warsztat

 • Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością krok po kroku
 • Zgłoszenie zmiany we władzach spółki (Zarząd/Rada Nadzorcza/prokurenci)
 • Zgłoszenie zmiany adresu
 • Zgłoszenie zmiany w strukturze właścicielskiej spółki (wspólnicy/akcjonariusze)
 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki (na przykładzie podwyższenia kapitału zakładowego)
 • Analiza pism sądowych (zarządzenie, zwrot wniosku, postanowienie)

PROFIL UCZESTNIKÓW:

asystentki, osoby prowadzące biuro, pracownicy biura Zarządu oraz biur nadzoru właścicielskiego, studenci, właściciele firm, członkowie Zarządu

NAUCZYMY CIĘ:

 • jak prawidłowo wypełniać formularze KRS
 • jak przygotować załączniki do wniosku i w jakich aktach prawnych szukać wskazówek
 • jakie wymogi formalne muszą spełniać dokumenty składane do sądu rejestrowego
 • jak poradzić sobie w sytuacji odmowy wpisu, zwrotu wniosku czy wezwania do uzupełnienia braków
 • jakie są konsekwencje uchybień w obowiązkach aktualizacyjnych spółek wpisanych do rejestru i jak im zapobiegać
 • jakie dane podlegają aktualizacji
 • jak czytać aktualny oraz pełny odpisz z rejestru przedsiębiorców
 • jak przygotować pismo przewodnie lub odpowiedz na korespondencję otrzymaną z sądu rejestrowego

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:

 • warsztaty
 • wykład
 • case study (na przykładach podanych przez uczestników szkolenia)

W CENĘ WLICZONO:

 • materiały szkoleniowe
 • lunch i przerwy kawowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • porady on-line po zakończeniu szkolenia