Jak założyć sp. z o.o.? Rejestracja spółki krok po kroku

ZOBACZ DOSTĘPNE TERMINY

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 9.00-16.00
CENA: 990 zł + VAT
MIEJSCE: Warszawa

Zapraszamy na warsztaty, podczas których dowiesz się, jak powołać i zarejestrować spółkę z o.o. Powiemy Ci, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy tworzeniu umowy spółki oraz podczas rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i w innych urzędach. Omawiamy najnowsze regulacje prawne w tym zakresie. Podczas szkolenia każdy uczestnik samodzielnie przygotuje komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PROGRAM SZKOLENIA:

Jak przygotować umowę spółki?

 • Najważniejsze akty prawne, przepisy i regulacje w praktyce
 • Wymogi Ksh dotyczące umowy spółki
 • Obligatoryjne i fakultatywne zapisy umowy spółki
 • Zawiązanie spółki przy pomocy wzorca umowy w systemie teleinformatycznym
 • Praktyczne zapisy dotyczące założycieli (udziałowców)
 • Akt założycielski a umowa spółki – podstawowe różnice
 • Wartość nominalna udziału – wymogi Ksh
 • Wysokość kapitału zakładowego a plany biznesowe spółki
 • Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki – rekomendowane zapisy i korzyści z nimi związane
 • Wybór PKD – nowe zasady prezentacji przedmiotu działalności w odpisie aktualnym.
 • Reprezentacja w spółce z o.o. – przykładowe zapisy, wady i zalety wybranych rozwiązań
 • Powołanie pierwszego Zarządu spółki – tryb wyboru, analiza istniejących możliwości
 • Rada nadzorcza w spółce z o.o. – obowiązek czy wybór właścicieli?
 • Rok obrotowy i obowiązek składania sprawozdań z działalności do KRS

Podstawowe informacje na temat Krajowego Rejestru Sądowego. Obowiązki aktualizacyjne Zarządu spółki z o.o.

 • Jakie dane przedsiębiorcy podlegają obowiązkowi aktualizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym? Zakres oraz sposób prezentacji danych w rejestrze.
 • Analiza odpisu aktualnego i pełnego – podstawowe różnice w zawartości odpisów, tryb uzyskiwania oraz przydatność w codziennej pracy.
 • Dlaczego należy aktualizować dane w rejestrze przedsiębiorców? Podstawa prawna, zasada domniemania prawdziwości danych.
 • Konsekwencje uchybień – odpowiedzialność Zarządu i wspólników za wyrządzoną szkodę, przykłady uchybień i ich skutki, grzywna a postępowanie przymuszające.
 • Błędy i sprostowania we wpisach – obowiązek przedsiębiorcy do niezwłocznego powiadomienia sądu rejestrowego o błędach w rejestrze, przykłady pomyłek, zasady sporządzania pisma o sprostowanie, jego zawartość, konstrukcja, obowiązujące terminy.
 • Opłaty sądowe za wpis spółki do rejestru, zmianę danych przedsiębiorcy, wykreślenie z rejestru, złożenie sprawozdań. Wpisy wolne od opłat. Wniosek o zwolnienie z opłaty sądowej.

Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym krok po kroku

 • Rejestracja spółki z wykorzystaniem wzorca (on-line) – zalety i wady tego rozwiązania
 • Wymagane formularze i zasady ich wypełniania
 • Adres siedziby – zalety i wady wirtualnego adresu spółki
 • Kto nie może pełnić funkcji członka Zarządu?
 • Jakie załączniki należy przygotować przy rejestracji spółki z o.o.? Wymogi zapisane w Ksh, analiza zapisów.
 • Jak ustalić wydział sądu gospodarczego?

Rejestracja spółki z o.o. w urzędach (US, ZUS, GUS) i nadanie numerów indentyfikacyjnych

 • Nowe regulacje obowiązujące od 15 stycznia 2015 r.
 • Tryb nadawania numeru REGON i NIP
 • Formularz NIP-8

Warsztat

 • Wypełnienie wniosku do KRS wraz z załącznikami krok po kroku

PROFIL UCZESTNIKÓW:

pracownicy biura Zarządu oraz biur nadzoru właścicielskiego, właściciele firm, asystentki członków Zarządu

NAUCZYMY CIĘ:

 • jak przygotować umowę spółki
 • jak prawidłowo wypełniać formularze KRS, aby skutecznie zarejestrować spółkę
 • jakie akty prawne regulują funkcjonowanie spółki z o.o.
 • jak przygotować załączniki do wniosku i w jakich aktach prawnych szukać wskazówek
 • jakie wymogi formalne muszą spełniać dokumenty składane do sądu rejestrowego
 • jakie są konsekwencje uchybień w obowiązkach aktualizacyjnych spółek wpisanych do rejestru i jak im zapobiegać
 • jakie dane podlegają aktualizacji
 • jak czytać aktualny oraz pełny odpisz z rejestru przedsiębiorców
 • jak dokonać rejestracji spółki z o.o. w urzędach (US, GUS, ZUS)

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:

 • warsztaty
 • wykład
 • case study (na przykładach podanych przez uczestników szkolenia)

W CENĘ WLICZONO:

 • materiały szkoleniowe
 • lunch i przerwy kawowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • porady on-line po zakończeniu szkolenia